Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

20:39
9166 179d 420

jamesyouth:

Roe x AA Warehouse

Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
20:38
1885 2aac 420
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viashakeme shakeme
10:47
3840 d802 420
Reposted fromonlywhite onlywhite viashakeme shakeme
10:47
6350 bb3e 420
Reposted fromkimik kimik viashakeme shakeme
10:45
0073 5a73 420
Reposted frompesy pesy viashakeme shakeme
10:44
5028 36a1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
10:44
9718 7ac4 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viashakeme shakeme
10:43
9579 d931 420
Reposted fromtwarze twarze viashakeme shakeme
10:42
8734 b333 420
Reposted fromtwice twice viashakeme shakeme
10:41
3536 e098 420
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viashakeme shakeme
10:40
3539 82e7 420
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viashakeme shakeme
10:39
Reposted fromshakeme shakeme
05:01

June 24 2015

21:02
Mieć dla kogoś czas, to znaczy kogoś kochać. 
Reposted fromflesz flesz viaterriblelove terriblelove

June 23 2015

19:18
19:18
19:18
19:18
1618 0588
Reposted fromrol rol viadeath-is-my-friend death-is-my-friend
19:17
Tak, chcę się zmęczyć, pobrudzić, umordować, nałykać kurzu, spalić słońcem i zmoczyć przez deszcz. Chcę poczuć (...) życie, jakbym je miała pod skórą.
— B. Pawlikowska
19:17
Powiedz mi, że nie muszę się bać.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl